Strona Główna arrow Dodatek Mieszkaniowy
Dodatki mieszkaniowe


Dodatki mieszkaniowe
Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o  dodatkach mieszkaniowych  / Dz. U. Nr 71,poz.734 z póź. zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156,poz.1817z póż.zm./  dodatek mieszkaniowy przysługuje :
  1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im  spółdzielcze lub własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego,
  3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wyżej wymienionych.
Podnajemca lokalu winien posiadać umowę cywilno- prawną najmu lokalu.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje wymienionym osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie  3 miesięcy  poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza :
  • gospodarstwach wieloosobowych –  125 % wysokości najniższej emerytury w dniu złożenia wniosku tj. 1.055,56 zł ,
  • w gospodarstwach jednoosobowych / osoby mieszkające samotnie /– gdy suma  wszystkich  dochodów  nie  przekroczy  175 % najniższej emerytury  w dniu złożenia wniosku tj. 1.477,79 zł.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu  kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków na sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej , jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, jednorazowych zapomóg z tyt.urodzenia się dziecka, dodatku z tyt.urodzenia dziecka,  pomocy w zakresie dożywiania, dodatku mieszkaniowego, a także świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez  III Rzeszę i ZSRR.
Sumuje się wszystkie w/wym. dochody z ostatnich trzech  miesięcy przed złożeniem wniosku. Dochody te winny być udokumentowane  stosownymi dokumentami np. zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy, decyzje ZUS, /odcinki przekazów renty-emerytury z ostatnich trzech m-cy/, decyzje dot. stypendiów, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Dokumenty te wnioskodawca powinien przechowywać przez okres trzech lat  w celu udostępnienia ich na żądanie tut. organu.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego /dom jednorodzinny/, w przeliczeniu na liczbę członków
gospodarstwa domowego łącznie z 30 % rezerwą nie może przekraczać :
    1/  45,50 m² - dla  1 osoby,  /35 m /    4/  71,50 m² - dla 4 osób /55 m /,
    2/  52,00 m² -  dla  2 osób,  /40 m /     5/  84,50 m² - dla 5 osób /65m/,
    3/  58,50 m² -  dla  3 osób,  /45m /      6/  91,00 m² - dla 6 osób /70m/, a    
w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m², a dla osoby niepełnosprawnej o 15 m².Osoba niepełnosprawna winna dostarczyć orzeczenie, wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, przy ul. Świętopełka 26 w Toruniu  ze wskazaniem dotyczącym uprawnienia osoby niepełnosprawnej do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, dotyczy to  osoby ubiegającej  się o wydanie orzeczenia po 24 listopada 2004r. Wcześniej wydane orzeczenia nie muszą być uzupełniane o w/wym. wskazanie.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje ,gdy powierzchnia użytkowa nie przekracza wyżej podanej powierzchni tj. powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo o 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni  w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju  wówczas powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m².
Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalacje:
doprowadzającą energię cieplną do celów grzewczych, centralnej ciepłej wody i gazu przewodowego – to wnioskodawcy przysługuje ryczałt na zakup opału.
Wysokość dodatku mieszkaniowego – zależy od wysokości wydatków na mieszkanie, od wysokości dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym. Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków na mieszkanie :
-u najemców, podnajemców :  czynsz  albo inne opłaty za używanie  lokalu / w wysokości czynszu i innych opłat  jakie obowiązują w lokalach  należących do zasobu gminy/, oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
-u osób mieszkających w lokalach mieszkalnych do których przysługuje  im spółdzielcze  prawo do lokalu: opłaty za energię  cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. 
-  u właścicieli lokali mieszkalnych : opłaty za energię cieplną i wodę dostarczaną do lokalu,opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od  nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.           
- u osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych: opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu ,opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,
-   u osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie  lokalu zamiennego  lub socjalnego : odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez  tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną , wodę dostarczane do   lokalu, odbiór nieczystości stałych i płynnych z wyłączeniem ubezpieczenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.                                                                                  
Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy normatywnymi wydatkami na mieszkanie, a częścią dochodu, którą przeznacza gospodarstwo domowe na pokrycie wydatków mieszkaniowych.  Wysokość dodatku łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 70 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego (art. 6 ust.10 cyt.ustawy).
Organ przyznający dodatek mieszkaniowy ma możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Podczas wywiadu upoważniony przez Prezydenta Miasta pracownik ustala faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy. Pracownik  może żądać od wnioskodawcy i innych członków rodziny złożenia oświadczenia o stanie majątkowym.  Jeżeli w jego wyniku  ustali, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi  w złożonej deklaracji , a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy , wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, organ odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego.
Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji tj.15,98 zł.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje Prezydent Miasta decyzją administracyjną na okres 6 miesięcy licząc od  pierwszego dnia miesiąca następnego , po dniu  złożenia wniosku.
W przypadku stwierdzenia , że osoba której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuję się – w drodze decyzji – do czasu uregulowania zaległości.
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego /druk urzędowy/ wraz z deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego składa się osobiście w Dziale Dodatków Mieszkaniowych  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul.Batorego 38/40 w Toruniu box 5 i 6 (parter) Informacje  w sprawie dodatków mieszkaniowych można uzyskać pod numerami telefonów: 056/ 657-72-07 , 657-72-06, 657-72-42,  Fax 056/ 657-72-40


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"